Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:634

Ngày đăng:24/10/2017

28-Access control in Swift

Nội dung video

his video guide you how about access control in Swift 4: - Create 2 modules or frameworks in Xcode 9. - Define some internal class to know about internal access control. - Define more public class, private class, fileprivate class and subclass to inherit from super class. - Know which access controls are used for inheritance.

Nội dung Video

his video guide you how about access control in Swift 4: - Create 2 modules or frameworks in Xcode 9. - Define some internal class to know about internal access control. - Define more public class, private class, fileprivate class and subclass to inherit from super class. - Know which access controls are used for inheritance.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123