Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:630

Ngày đăng:24/10/2017

26-Generics types in Swift

Nội dung video

Swift’s Array and Dictionary types are both generic collections - Swap 2 integers - T = placeholder type name - Define Stack struct with type "Element" or "T" - Type Constraint = type parameter’s name + type parameter list - Equatable: it is guaranteed to support the equal to operator - Associated Types - Conformance to the Container protocol

Nội dung Video

Swift’s Array and Dictionary types are both generic collections - Swap 2 integers - T = placeholder type name - Define Stack struct with type "Element" or "T" - Type Constraint = type parameter’s name + type parameter list - Equatable: it is guaranteed to support the equal to operator - Associated Types - Conformance to the Container protocol

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123