Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:657

Ngày đăng:24/10/2017

25-Protocols and delegates in Swift

Nội dung video

Delegation enables a class or structure to delegate some of its responsibilities to an instance of another type. - Class that have delegate property - Adding Protocol Conformance with an Extension - Optional Protocol Requirements

Nội dung Video

Delegation enables a class or structure to delegate some of its responsibilities to an instance of another type. - Class that have delegate property - Adding Protocol Conformance with an Extension - Optional Protocol Requirements

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123