Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:588

Ngày đăng:24/10/2017

13-Properties of classes and structures in Swift

Nội dung video

This video shows you how to define properties in struct, class, enum: - There are stored properties and calculated properties. - Properties can be let(constant) or var.

Nội dung Video

This video shows you how to define properties in struct, class, enum: - There are stored properties and calculated properties. - Properties can be let(constant) or var.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123